Kordokumentum 2020.02.16

A templomunkat bemutató rövid film. Fodor András a Tiszafüredi Főnix tv munka társa készítette

Tiszacsege, már 1332-ben, a pápai tizedjegyzékben mint templomos hely szerepelt, Dömötör nevű papjával együtt. A XVII -dik században az egész falu a református vallásra tért át, és a falu temploma is ekkor került a protestánsok kezére. Ezt követően a katolikusok újból, csak a XIX század végén jelentek meg Csegén. De számuk 1910-ben már 1100 fő körül volt. Az Csegei Római Katolikus Egyházközség tényleges megalapítása Harsányi József Szentmargitpusztai plébános által történt, 1933-ban. Addig névleg a Csegei katolikusok az Egyeki egyházközséghez tartoztak. A múlt század harmincas éveire a katolikusok létszáma a tanyasi lakosság beköltözésével 1300 fő körülire nőtt. Ekkor azonban még a Csegei katolikusoknak se templomuk sem egyéb istentiszteleti helyük nem volt. Ezért először plébániának alkalmas hely vásárlására, majd egy két tantermes, kápolnafülkés és tanító lakással egybeépített iskola felépítésére került sor. Mely iskolában már 1938-tól tanítás folyt. Ez az iskola egészen az egyházi iskolák országos államosításig, 1948 -ig működött katolikus iskolaként.
A templomról: Venczel Ede egri prépost, kanonok 50 éves pappá szentelését egy az egri káptalan területén létesítendő templommal akarta megköszönni. Ezért Harsányi plébános közbenjárására végül a Prépost úr 50 000 pengő adománya a Tiszacsegei templom felépítésre fordítódott. A templom alapkövének elhelyezése és megáldása, 1939. november 19 –én történt. Már a templom építése közben az egri érsek, 1940. július hó 27- én. Gulyás András polgári káplánt, kinevezte Tiszacsegére, helyettes, segédlelkésznek, és a falut az Egyeki plébániától kánonilag elválasztotta, önállóvá tette. A templom Hevesy Sándor Egri főépítész barokk stílusú tervei alapján épült, Vágner József építészmester által. Az elkészült templom felszentelésre, 1941. október 12-én. Magyarok Nagyasszonya Ünnepe után nem sokkal került sor. Magyarok Nagyasszonya (október 08) templomunk titulusa. Ekkor van a templom búcsú minden évben. Az oltárképen is erről van az ábrázolás, melyet Czene Barnabás festőművész készített. A templom szentelését Venczel Ede végezte, és ekkor áldotta meg a templom elé állított, Subik Károly egri irodaigazgató által adományozott keresztet is. Melynek egykori helyét emléktábla jelzi a templom falán. A templom két jelenlegi harangjának elhelyezésére 1949 -ben került sor. Bent a templomban a Szentélyben lévő 2 fali képet (születés-feltámadás) Klonfár János papfestő, a kereszthajó két képét (teremtés-ítélet) Károlyi András készítette. Jézus megkeresztelkedése, (keresztkútnál) valamint az ablakok alatti emblémák és feliratok festője Némethy Béla. Tiszacsegén 1973 –ig működött önálló plébánia.
Templomunk legutóbbi felújítása 2012 -ben volt. Ekkor sor került a templom belső teljes kifestésére, a tető héjazatának lecserélésére, a templom körüli terület rendezésére. Parkolók és mozgáskorlátozott feljáró elkészítésére.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.